Afgewogen en integraal advies OVP vindt GS Flevoland

| |

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn blij met het advies van Pieter van Geel over de Oostvaardersplassen. Er ligt een afgewogen en integraal beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Dit advies geeft invulling aan de opdracht die de commissie van Geel heeft gekregen.

Het advies is ook nadrukkelijk een review van het tot nu toe gevoerde beleid, dat is van belang omdat deze review een voorwaarde is voor een eventuele aanpassing van de overeenkomst met het ministerie van LNV voor wat betreft het welzijn van de grote grazers. Het advies om de Oostvaardersplassen nadrukkelijk te zien binnen de ontwikkeling van het Nationaal Park Nieuw Land past bij de door GS ingezette ontwikkeling. Gedeputeerde Staten realiseren zich dat het beheer van de
grote grazers een belangrijk onderwerp van maatschappelijk debat en aandacht is. De commissie Van Geel gaat uitgebreid in op het beheer en benoemt concrete maatregelen voor het toekomstig beheer van de grote grazers.

Tijdens de presentatie van het advies op 25 april heeft gedeputeerde Hofstra de reactie van het college als
volgt verwoord:

 1. Gedeputeerde Staten danken de commissie Van Geel voor haar werkzaamheden en voor het opleveren van het brede advies, dat is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten vinden het van belang en waarderen het dat de commissie heeft gesproken met ruim 40 deskundigen, betrokkenen en belanghebbenden tijdens de totstandkoming van het advies in de afgelopen maanden.
 2. De Oostvaardersplassen zijn een bijzonder natuurgebied dat in de afgelopen 50 jaar continu in ontwikkeling is en waar Nederland trots op mag zijn. De commissie noemt dit ook in het voorwoord van het advies en Gedeputeerde Staten onderschrijven dat.
 3. Gedeputeerde Staten hebben aan de commissie Van Geel de opdracht gegeven om op basis van het initiatiefvoorstel beleidskader beheer Oostvaardersplassen van Provinciale Staten te komen met een integraal advies. De commissie beschrijft in het advies een samenhangend pakket, waarin de betekenis van de Oostvaarderplassen als vogelnatuurreservaat, de landschappelijke inrichting en het welzijn van de grote
  grazers in onderling verband worden gepresenteerd. Een pakket dat gelijktijdig bijdraagt aan de versterking
  van toerisme en recreatie.  
 4. De commissie Van Geel adviseert nadrukkelijk om het Oostvaardersplassengebied binnen het verband van Nationaal Park Nieuw Land verder te ontwikkelen. Gedeputeerde Staten zien dit als een onderschrijving van de betekenis van het Nationaal Park Nieuw Land voor de toekomst van de Oostvaardersplassen en de daarvoor ingezette ontwikkeling.
 5. Gedeputeerde Staten zullen het advies van de commissie Van Geel wegen en de besluitvorming in Provinciale Staten voorbereiden. In het Statenvoorstel zullen Gedeputeerde Staten de stappen opnemen die nodig zijn om uitvoering te geven aan het beleidskader. De financiële voorwaarden om te komen tot het toekomstig beheer van de Oostvaardersplassen moeten daarin een plaats krijgen.
 6. Het advies van de commissie Van Geel is een review van het gevoerde beleid. Gedeputeerde Staten vinden dit van belang, omdat niet alleen het initiatiefvoorstel daarom vraagt, maar ook omdat deze beleidsreview een voorwaarde is voor een eventuele aanpassing van de overeenkomst met het ministerie van LNV voor wat betreft het welzijn van de grote grazers.
 7. Gedeputeerde Staten nemen in het Statenvoorstel de aanbeveling van de commissie Van Geel mee om na besluitvorming voortvarend aan de slag te gaan, vanzelfsprekend in samenwerking en in samenspraak met medeoverheden als het Rijk, de gemeenten Almere en Lelystad en Staatsbosbeheer als eigenaar en beheerder van de Oostvaardersplassen.
 8. Gedeputeerde Staten realiseren zich dat het beheer van de grote grazers een belangrijk onderwerp van maatschappelijk debat en aandacht is. De commissie Van Geel gaat uitgebreid in op het beheer en benoemt concrete maatregelen voor het toekomstig beheer van de grote grazers. Voor Gedeputeerde Staten is het van belang dat de maatregelen zijn gepresenteerd in een samenhangend pakket van Natura2000, dierenwelzijn en landschapsinrichting.
 9. De commissie Van Geel noemt monitoring als manier om nauwgezet te volgen hoe het gebied en het welzijn van de grote grazers zich ontwikkelt. Dit ligt in lijn met de wens van Provinciale Staten om jaarlijks een rapportage te ontvangen over de voortgang van het gevoerde beheer.
 10. Gedeputeerde Staten realiseren zich dat velen uitkijken naar de invulling van het toekomstig beheer van de Oostvaarderplassen en het welzijn van de grote grazers. Gedeputeerde Staten zullen zich inzetten voor het democratisch proces dat gaat plaatsvinden om te komen tot een afgewogen besluit door Provinciale Staten vóór deze zomer, zodat na het besluit voortvarend en met zorgvuldigheid wordt gestart met de uitvoering.
 11. Gedeputeerde Staten willen tot slot nogmaals de leden van de commissie Van Geel bedanken voor de inspanningen van de commissie om te komen met een integraal beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen.

Gedeputeerde Staten zullen tweede helft mei met een voorstel komen dat op 6 juni voor het eerst in de
Commissie Duurzaamheid geagendeerd zal worden. Besluitvorming door Provinciale Staten wordt in juli
verwacht.

Deel dit nieuwsbericht...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Vorige artikel

Haalbaarheidsonderzoek botanisch park Eden Holland

Zwaardvechten en staartvlechten tijdens Pinksteren

Volgende artikel