Rechter stopt aanleg van vangweide in de Oostvaardersplassen

| |

De rechter heeft het verzoek van de Stichting Dierbaar Flevoland gehonoreerd en de gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer met een ordemaatregel opgedragen om direct te stoppen met de werkzaamheden die afgelopen maandag in de Oostvaardersplassen zijn gestart in het grazige gedeelte van de Oostvaardersplassen.

Volgens Dierbaar Flevoland is het niet uitgesloten dat er ernstige negatieve gevolgen voor beschermde vogels en de dieren in het natuurgebied zullen optreden. Het onderzoek dat aan het verlenen van de vergunningen voorafgegaan had moeten worden, is niet uitgevoerd. De ordemaatregel is nog geen inhoudelijk oordeel van de rechter. Dat volgt in een spoedbehandeling van de zaak volgende week.

Afgelopen maandag is Staatsbosbeheer begonnen met de bouw van enkele kilometers rasters voor het maken van een vangweide en het aanleggen van een vangkraal. De bedoeling is om konikpaarden uit het gebied te vangen en bovendien zouden er rasters geplaatst worden die veel grasland onttrekken aan het grazige gedeelte van de
Oostvaardersplassen. Dit grasland is zowel voor de grazers als voor de beschermde vogelsoorten een belangrijk en onmisbaar foerageergebied.

De werkzaamheden worden met zwaar en groot materieel uitgevoerd zoals een graafkraan, grote aanhangers en trilblokken. Bovendien is er veel aan- en afvoer van materieel en mensen die het werk uitvoeren. In een open gebied als de Oostvaardersplassen geeft dit heel veel verstoring onder vogels zoals kolgans, grauwe gans, brandgans, wintertaling en krakeend. De Oostvaardersplassen zijn speciaal aangewezen om deze vogels te beschermen. In de herfst komen ze van ver naar de Oostvaardersplassen. Ze hebben dan behoefte aan voedsel en rust.

Dierbaar Flevoland moet helaas constateren dat er wederom onzorgvuldig is gewerkt. Zo ontbreekt er een voortoets waarin de effecten van de maatregelen en de verstoring beoordeeld worden en zijn de vereiste vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming zelfs niet aangevraagd. Onbegrijpelijk, aangezien het hier om een Natura2000-gebied gaat en het beschermen van de vogels de hoogste prioriteit heeft. Dierbaar Flevoland heeft zowel de gemeente Lelystad als Staatsbosbeheer zelfs per brief nog geattendeerd op deze verplichting. Desondanks kregen de werkzaamheden groen licht.

Dierbaar Flevoland is helemaal geen voorstander van het plaatsen van de vangkraal voor het vangen van de paarden. Daarmee los je helemaal niets op. Ook het plaatsen van rasters ten behoeve van struiken en bomen werkt nadelig voor zowel de vogels als de grazers, doordat het grazige gebied daarmee verkleind wordt. Voor de beschutting moet je de randgebieden zoals het Oostvaardersveld, Kotterbos en Hollandse Hout openstellen. Dat geeft ook de tijd om de verbinding naar het Horsterwold te realiseren.

Dat zijn werkelijke oplossingen die bijdragen aan zowel de instandhoudingsdoelen voor de vogels als het welzijnsniveau van de grote grazers. Goed uitgelegd zal dit ook kunnen rekenen op een relatief groot maatschappelijk draagvlak. Zelfs de Commissie van Geel heeft aanbevolen deze mogelijkheden open te houden. Het lijkt alleen de politieke onwil te zijn die de beste oplossing voor dier en natuur in de weg staat.

Deel dit nieuwsbericht...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Vorige artikel

Jonkvrouwen en ridders nemen het Muiderslot over

Woensdag 31 oktober griezelen in bibliotheek Stad

Volgende artikel